© 2020 Penzión Pod Guglom.

UBYTOVACÍ PORIADOK

Vážení hostia, dovoľujeme si Vás požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

1. Penzión môže ubytovať hosťa, ktorého riadne prihlási. Za týmto účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia ihneď po príchode svoj občianský preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.

2. Penzión poskytuje ubytovaným hosťom služby v kvalite, ktorú určuje príslušná norma v stanovenej triede a v rozsahu, v akom boli služby objednané.

3. Ubytovacie zariadenie môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ubytovanie, aké bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ nie je s vedením zariadenia dohodnuté inak.

4. V deň príchodu sa môže hosť ubytovať v čase od 15.00 hod do 20.00 hod., v deň odchodu musí opustiť izbu do 10.00 hod., pokiaľ nie je s vedením zariadenia dohodnuté inak.

5. Penzión zodpovedá podľa Občianského zákonníka za veci vnesené hosťom do penziónu a za škodu, spôsobenú na odložených veciach, len pokiaľ tieto boli uložené na mieste pre to vyhradené. Za peniaze a cenné veci zodpovedá ubytovacie zariadenie vtedy, ak ich prevzalo do úschovy (proti vydanému potvrdeniu o prijatí) podľa Občianského zákonníka.

6. V izbe, ani v spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez súhlasu vedenia zariadenia premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete, alebo inej inštalácie.

7. V penzióne a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa(holiaci strojček, masážny strojček,...)

8. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a v príslušenstve svetlo, uzamknúť dvere na kľúč a tento odovzdať.

9. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené zvláštne miesto (lyžiareň).

10. V penzióne je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený požiarný poriadok. Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarným poriadkom.

11. Loptové a iné športové hry sa môžu hrať na ihrisku alebo na vyhradených priestoroch tak, aby nebol rušený kľud a bezpečnosť ubytovaných a ďalších hostí.

12. Do priestorov ubytovacieho zariadenia je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.

13. Psy a iné zvieratá môžu byť ubytované v zariadení za predpokladu, že majiteľ predloží očkovací preukaz zvieraťa. Na ubytovanie zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:

a.) za konanie zvieraťa zodpovedá v plnom rozsahu majiteľ zvieraťa alebo osoba, ktorá zviera doprevádza

b.) zvieratá nesmú odpočívať - ležať na lôžku alebo inom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa, na krmenie zvierat nesmie sa používať inventár, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie pokrmov hosťom.

15. Za stratu kľúča účtujeme 20,00 EUR.

16. Prípadné vzniknuté závady hláste ihneď vedeniu penziónu.

17. Vzhľadom k použitému materiálu na podlahách doporučujeme hosťom, aby v zariadení penziónu používali domácu obuv a nechodili bosí.

18. Vo všetkých priestoroch penziónu (GUGLÍK a GUGEL) platí prísny zákaz fajčenia. Fajčiť je povolené na vyhradených miestach mimo ubytovacieho zariadenia.

19. Za škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť podľa platných predpisov.

20. Prosíme hostí o dodržiavanie nočného kľudu v čase 22.00 hod. - 6.00 hod.

21. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma vedenie penziónu.

Tento Ubytovací poriadok je platný od 1.1.2009

Ing. Ján Deneš
konateľ spoločnosti

TOP