© 2020 Penzión Pod Guglom.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Vznik zmluvného vzťahu a jeho účastníci

Konečný prijímateľ – spoločnosť PATRIOT Corporation spol. s r.o. získala nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) na realizáciu projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti Penziónu Pod Guglom prostredníctvom rozšírenia služieb s celoročným využitím pre CR. Poskytovateľom NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Projekt je financovaný v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritnej osi 3: Cestovný ruch.

Miestom realizácie projektu je sídlo konečného prijímateľa Prostredný Hámor 389, 053 76 Mlynky v Penzióne Pod Guglom.

Cieľom projektu je ponuka komplexných celoročných služieb a produktov CR, podpora kultúrno-historického a prírodného dedičstva prostredníctvom rekonštrukcie Penziónu pod Guglom.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

1. Vytvorenie komplexnej ponuky služieb prostredníctvom rekonštrukcie záhradného wellness v Penzióne pod Guglom za účelom nárastu počtu pracovníkov a tržieb.

2. Predĺženie pobytu domácich a zahraničných návštevníkov prostredníctvom rekonštrukcie záhradného wellness v Penzióne Pod Guglom a obstaraného DHM.

3. Vytvorenie služieb s vyššou pridanou hodnotou a variabilitou prostredníctvom rozšírenej ponuky novoposkytovaných služieb v rámci Penziónu Pod Guglom

4. Vytvorenie celoročne využiteľného Penziónu Pod Guglom s ponukou nových služieb za účelom predlžovania pobytov návštevníkov a nárastu tržieb.

Konečnému prijímateľovi bol poskytnutý NFP pre realizáciu aktivít projektu vo výške 20 020,00 EUR.

Zmluva s víťazom VO na realizáciu projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti Penziónu Pod Guglom prostredníctvom rozšírenia služieb s celoročným využitím pre CR

TOP